A város idén is számos fantasztikus hangulatú rendezvénynek adott otthont

SZENTLŐRINC A városban az el múlt évben is számos fejlesz tés valósult meg. Újabb bölcső dei férőhelyeket létesítettek, a kisgyermekes családok életét ezzel is segítve. A központban egy korszerűbb, a mai trend nek megfelelő buszmegállót építenek mind a szentlőrinci lakosok, mind a környező te lepülésekről átszálló utasok részére. – Nagy öröm számunkra, hogy kormányzati beruházás ként a tanuszoda építése el kezdődött az elmúlt hónapok ban Szentlőrinc és a járás ta nulóinak úszásoktatása céljá ból – számolt be Szentlőrinc polgármestere, Koltai Péter.

– Az uszodát az ígéreteknek megfelelően a helyi lakosság is igénybe veheti majd a meg jelölt időszakokban. Önkor mányzati önerőből utak, jár dák felújítása kezdődött meg, valamint további pályáza ti döntéseket várunk bővebb útszakaszok helyreállítására – folytatta a város vezetője.

Saját erőből és a háziorvo sok hozzájárulásával a Kos suth Lajos utca 1.ben talál ható háziorvosi rendelők he lyiségeinek energetikai fel újítása valósult meg, hőszige telt ablakokra cserélték a kor szerűtlen nyílászárókat, vala mint az épület hőszigetelése is elkészült.

– A pandémiás időszakot követően számos rendezvényt tartottunk a lakosság részére. A részvételi arány megmutat ta számunkra, hogy az embe rek a hosszú bezártság után már nagyon vágytak a szemé lyes közösségi életre, hisz az online felület ezt nem pótol hatja. 2022 januárjában meg kezdtük az egyeztető megbe széléseket a civil szervezetek tagjaival, a programok szer vezése a Művelődési Ház ke retein belül zajlott – számolt be Koltai Péter.

Gyalogtúrák, kerékpártú ra, majális, gyermeknap vár ta az érdeklődőket, a Pannon Filharmonikusok közreműkö désével pedig több alkalom mal térzenét hallgathatott a lakosság. A vásártéren idén is Szentlőrinc adott otthont a me gyei vadásznapnak. A rendez vények nagyon jól sikerültek, nagy létszámú közönséggel, színes programelemekkel. Idén is Szentlőrinc Város Önkormányzata szervezé sében valósult meg a gyer mekek táboroztatása Orfűn. Az egyhetes tábort szállással, teljes ellátással, színes prog ramokkal jelképes 10 ezer Ft/ fő áron biztosították a diákok részére, ezzel sem terhelve a szülőket. Fontosnak tartják, hogy minél szélesebb kör ben vehessenek részt a gyer mekek táborozásban, a nehe zebb anyagi körülmények kö zött élő családok se kerülje nek hátrányba, a tanulók ne maradjanak ki egy ilyen kel lemes, közösségépítő prog ramból, új élményekkel gaz dagodhassanak.

– A Máltai Szeretetszolgá lat szentlőrinci csoportja a ha gyományoknak megfelelően idén is palacsintát sütött a di ákok nagy örömére. Ezúton is köszönjük a munkájukat! – fo galmazott a városvezető.

Az összeállítás a szentlőrinci önkormányzat támogatásával készült. összeállította: Mohay Réka

Rendezvényekre várnak 

Az év második felét illetően  augusztus 20-án retró diszkó várja a szórakozni, kikapcsolódni vágyókat. Szeptember 9-én a nagy hagyománynak örvendő lobbiparti kerül  megrendezésre, szeptember  16-án szintén a minden évben  megrendezett Lafarge–Szentlőrinc–Királyegyháza jótékonysági futóverseny várja a diákokat, felnőtteket egy közös, jó  hangulatú futásra, kocogásra. – Amennyiben a járványügyi  helyzet nem kíván további szigorításokat, nagy szeretettel  várjuk önöket rendezvényeinkre a közeljövőben is – mondta  a polgármester.