Pályázati felhívás és útmutató
LAFARGE Közösségi Értékprogram


A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a Magyar Adományozói Fórum közreműködésével (a továbbiakban Közreműködő szervezet) hirdeti meg LAFARGE Közösségi Értékprogram című pályázatát, amelynek célja a Királyegyházi Cementgyár és a Bükkösdi Kőbánya helyi közösségeinek támogatása. 

1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA 
A pályázati felhívás célja a Királyegyházi Cementgyár és Bükkösdi Kőbánya közvetlen vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló, a településen élők összetartozását, együttműködését erősítő és építő programok támogatása az alábbi fókusz területeken a LAFARGE Cement Magyarország Kft. 2030-as fenntarthatósági pilléreivel összhangban: 
- oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok és felnőttek számára, közösségi programokon keresztül; 
- egészségmegőrzés, egészséges életmód kialakítását célzó közösségi tevékenységek; 
- a helyi közösségi élet előmozdítására, fejlesztésére irányuló kezdeményezések; 
- környezetvédelmi, ezen belül elsősorban a klímavédelemmel, körkörös gazdasággal, valamint víz és természet megőrzésével kapcsolatos közösségi programok; 
- a helyi közösségeket támogató infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos kezdeményezések, beleértve a fenntartható építészet témájában született projekteket. 
A pályázat során olyan programokat keresünk, ahol a megvalósítani kívánt ötlet kapcsán a helyi közösség tagjaival együtt végzett igényfelmérés történt, a projekt a helyi közösség tagjaival együtt kerül megtervezésre és megvalósításra, valamint együtt gondoskodnak a projekt fenntarthatóságáról. 
A szakmai elbírálás során előnyben részesülnek a közösség fejlesztésére irányuló, hosszabb távú folyamatok részeként végzett, fennmaradó hatású tevékenységek az egyszeri, alkalmi rendezvényekhez képest. 

2. A PÁLYÁZÓK KÖRE 
A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek) és szociális szövetkezetek jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek. A pályázaton részt vehetnek szervezetek konzorciumai is. A pályázaton nem indulhatnak pártok és politikai tevékenységet folytató szervezetek, illetve pártok finanszírozásával működő alapítványok, civil szervezetek. 
Csak azon szervezetek pályázhatnak, amelyek bejegyzett székhelye az alábbi 30 település valamelyikén található, továbbá tervezett projektje is itt valósul meg illetve hasznosul: 
Jogi forma szerint pályázhatnak: 
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat); 
- a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat); 
- a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket) 
A pályázó szervezet működése és célja meg kell, hogy feleljen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek. 
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy szervezet több pályázatot is benyújthat! 

3. A PÁLYÁZAT FONTOS DÁTUMAI 
- A jelen felhívás szerinti pályázatok benyújtásának határideje: 2018. június 22. 
- A jelen felhívás szerinti pályázatok támogatásáról szóló döntés határideje: 2018. július 18. 
(A LAFARGE Közösségi Érték Program következő pályázati felhívásának megjelenése 2018. novemberében várható. A LAFARGE Cement Magyarország Kft. fenntartja a jogot a kijelölt dátumtól való eltérésre.) 

4. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE 
Pályázatot 2018. június 22-ig az online pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatlapot nem tudja módosítani. A kitöltés megkezdésekor kérjük, azt fejezze is be, egyéb esetben a megkezdett pályázat tartalma el fog veszni. (Javasoljuk, hogy a kifejtendő kérdésekre adott válaszokat először szövegszerkesztőben írja meg, és a kész szövegeket mentse be az adatlapra.) 
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázati anyag benyújtása és a kiíró, valamint a közreműködő szervezettel történő kapcsolattartás során megadott személyes adatokat az irányadó adatkezelési szabályok szerint a "LAFARGE Közösségi Érték Program” pályázat értékelése, elbírálása keretében és céljából használjuk fel, az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gondoskodunk az adatok védelméről és biztonságáról, további adatkezelés céljára harmadik felek részére nem továbbítjuk azokat. 
Adatkezelési tájékoztatónk az https://www.lafarge.hu honlapon érhető el. 
A pályázati adatlaphoz az alábbi mellékleteket kérjük csatolni: 
- A szervezet két utolsó évre vonatkozó elfogadott beszámolója, mérlege és eredménykimutatása. 
- Amennyiben a pályázó a projektet önkormányzattal vagy más intézménnyel együttműködésben valósítja meg, akkor a pályázó csatolja az önkormányzat, illetve bevonni kívánt intézmény támogató, együttműködő nyilatkozatát, a megvalósításra, valamint a létrehozott kezdeményezés megőrzésére vonatkozóan. 
- Amennyiben a pályázat megvalósítása szakhatósági engedélyhez kötött, a pályázó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy az engedélyezési eljárás elindult. Amennyiben a pályázat megvalósítása országosan védett területekhez (pl. Natura 2000 vagy Duna-Dráva Nemzeti Park) kapcsolódik, abban az esetben a pályázónak csatolnia kell az illetékes hatóság engedélyét és/vagy támogató nyilatkozatát. 
- A pályázó köteles nyilatkozatot benyújtani arról, hogy a benyújtott pályamű saját munkájának eredménye, önálló szellemi alkotás, mellyel kapcsolatosan a szerzői jogok felett kizárólagosan ő rendelkezik és a felhasználói jogokat a LAFARGE Cement Magyarország Kft-re ruházza át. A szerzői jogi felelősség a pályázót terheli. A pályázók elfogadják, hogy amennyiben pályázatuk támogatást nyer, úgy pályázatra beküldött alkotásaikat vagy azok részletét a LAFARGE Cement Magyarország Kft szabadon felhasználhatja a szerző nevének feltüntetésével promóció vagy más célokból, valamint a pályázat benyújtásával felhatalmazzák a pályázat kiíróját arra, hogy a jogi oltalom alatt álló szellemi alkotásokat a pályázat körében felhasználja és a pályázat elbírálását követően nyilvánosságra hozza. 
Ha a pályázat ingatlan vagy terület fejlesztését, felújítását érinti, kérjük, csatolják az alábbi dokumentumokat is: 
- az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja; 
- egyéb jogviszony esetén - a helyiség használatát engedélyező határozatlan idejű, vagy legalább a pályázati program végét követő három éven túl lejáró bérleti szerződés másolata; 
- az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása; 
- 3 db, a projekt megkezdése előtti állapotot tükröző fénykép; 
További (a szervezet jogszerű működését igazoló) dokumentumokat a pályázat támogatása esetén a szerződéskötéskor kell benyújtani. 
Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati űrlap kérdéseinek értelmezésére, válaszaikban pedig fogalmazzanak tömören és egyértelműen! Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését! 
A pályázati felhívással és benyújtással kapcsolatos kérdésekkel a leadási határidő végéig (2018. június 22.) kérjük, forduljanak a közreműködő szervezet (MAF) kapcsolattartójához az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 
Veres-Papp Hajnalka, lafargetamogatas@donorsforum.hu +36 (1) 700-0020 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a Közreműködő szervezet munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata. 

5. A PÁLYÁZATI PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA 
A rendelkezésre álló keret: 5 000 000 Ft - ötmillió forint 
Az egy pályázó által elnyerhető összeg legfeljebb 500 000 Ft (ötszázezer). 
A pályázati projektek futamideje: a futamidő kezdő napja az a nap, amelyiken a pályázó nyertes pályázatáról értesítést kapott, záró napja pedig 2018. december 31, azaz a nyertesek kötelesek a projektet legkésőbb 2018. december 31-ig lezárni. 

6. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK 
Minden, a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a támogatott szervezetnél merülnek fel, az alábbiak szerint: 
- olyan költségek, amelyek szükségesek a projekt végrehajtásához; 
- szerepelnek a pályázatban beadott projekt költségvetésben; 
- a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik)1; 
- azonosíthatók és ellenőrizhetők, a projekt megvalósító számviteli nyilvántartásában elszámolt költségek; 
- ésszerűek, indokoltak, és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének; 
- megfelelnek a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak; 
- számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal vannak alátámasztva. 
A fentiek szerint az alábbi költségek támogathatóak: 
Anyagok és eszközök költsége - a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok, eszközök, irodai felszerelések költségei. 
Utazási, szállítási költség - az anyagok szállítási költsége, a projektben résztvevő alkalmazottak, önkéntesek utaztatási költsége. 
Szolgáltatások díja - nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díjak és rezsiköltségek (a projekthez szükséges helyszínekre), postai és más kommunikációs költségek, eseményekhez kapcsolódó ellátás stb. 
Szakértői díjak - harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának ellentételezése. 
Közösségi terek, közösségi célú intézmények felújításának anyagköltségei (festék, faanyag, kötőelemek stb.) 
A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani. 

7. A PÁLYÁZATI PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 
7.1. A benyújtott pályázatok formai és jogi adminisztratív előszűrésen mennek át, amit a közreműködő szervezet munkatársai végeznek el, a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül. 
Az előszűrés során a közreműködő szervezet az alábbi szempontokat vizsgálja: 
- a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be; 
- a pályázó szervezet jogi formája megfelel a feltételeknek; 
- a pályázat ütemterve a megadott keretek között marad; 
- a pályázó csatolta a fent felsorolt szükséges mellékleteket. 
Szükség esetén a közreműködő szervezet munkatársai e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehetnek fel, amelyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat - a hiányosság természetétől függően - elutasításra kerül. 
Azok a pályázó szervezetek, illetve projektek, amelyek a fent részletezett formai és jogi adminisztratív szempontoknak nem felelnek meg, kizárásra kerülnek, amelyről a közreműködő szervezet munkatársai a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül értesítik a pályázót. 
7.2. Ezt követően az értékelési szakaszban a Pályázati Bizottság (Magyar Adományozói Fórum szakértői köre) kiválasztja a legjobbnak ítélt pályázatokat. A kiválasztáskor a következő szempontokat vizsgálja: 
Illeszkedés - a beadott projekt a pályázati felhívás célrendszeréhez illeszkedik-e. 
Érintettek száma - a beadott pályázati program közvetlenül és közvetetten hány kedvezményezettet érint. 
A helyi közösségekre kifejtett hatás - a projekt megvalósítása valós, tényleges hatással van a helyi közösségek életére, a helyi közösségek hosszabb távú jólétét szolgálja. 
A helyi közösségek bevonása - a projekt (előkészítése és megvalósítása) a helyi közösségek tagjainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg. 
Költségvetés - a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele elszámolható. 
Láthatóság - a szervezet megismerteti a projektet a helyi közösség tagjaival és/vagy a helyi fontos véleményformálókkal. 
Megvalósíthatóság - a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre figyelemmel megvalósítható. 
A pályázatokat két független értékelő önállóan pontozza a fenti szempontok mentén 0-3 pontig terjedő skálán. Az értékelők pontszámaikhoz írásos indoklást adnak, javaslatot tesznek a LAFARGE Közösségi Érték Program Társadalmi Tanácsának részére a pályázat támogatására vagy elutasítására, valamint a pályázatok rangsorára. Az értékelés 2018. július 13-ig zajlik le. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan. A kérdéseket a közreműködő szervezet munkatársa küldi el e-mailben a pályázónak. Az e-mailben megjelölik a válaszadás határidejét is - ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján fogják értékelni. 
A program Társadalmi Tanácsát öt bizottsági tag alkotja, akiknek egyenlő szavazati joguk van. A bükkösdi térséget Budai Zsolt polgármester, a királyegyházi térséget Grim Ferenc polgármester, míg a szentlőrinci térséget Koltai Péter polgármester képviseli a bizottságban. A LAFARGE Cement Magyarország Kft. képviseletében Hoffmann Tamás ügyvezető igazgató és Zadravecz Zsófia értékesítési és marketing igazgató vesz részt a bizottság munkájában. 
7.3. Az értékelők által adott pontszámok alapján tett javaslatokat és felállított pályázati rangsort a LAFARGE Közösségi Értékprogram Társadalmi Tanácsa 2018. július 18-ig tekinti át és hoz döntést a nyertes pályázatokról. 
A támogatásban részesített illetve az elutasított pályázókat a közreműködő szervezet munkatársa 2018. július 20-ig elektronikus úton értesíti. 

8. A SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE 
A támogatási szerződések megkötésére a nyertesek elektronikus kiértesítését követően kerül sor. 
A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni: 
- a szervezetet létesítő alapító okirat (alapszabály vagy alapító okirat); 
- a bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat; 
- az elnökségi/kuratóriumi tagok névsora; 
- bankszámlaszámot és a banki aláírást igazoló banki aláírás-bejelentő karton másolata; 
- banki felhatalmazó levél. 

9. A KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 
A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére a támogatási szerződés aláírását követően 15 munkanapon belül kerül sor. 

10. BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG 
A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a Közreműködő szervezet részére. 
beszámolók szakmai és pénzügyi részből állnak, amelyeket az online beszámoló adatlapon kell benyújtani. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, a számszerű eredményekre (beleértve a közvetlen és közvetett érintettek számát), az elért hatásokra, valamint a tervektől való eltéréseket is szükséges indokolni. A beszámolóhoz mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező, kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések, rendezvények jelenléti ívek stb.).

https://www.lafarge.hu/hir/lafarge-kozossegi-ertek-program

Eredeti forrás: https://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/75C4C4CADEEF9254C12582A9005E11BD